معرفی

مشخصات فردی

مسعود بیات

نام - نام خانوادگی : مسعود   بیات

پست الکترونیکی : masoudbayat1967@gmail.com

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حقوق قضایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : ازاد واحد خوراسگان اصفهان

سوابق اجرایی

معاون اموزشی دانشگاه ازاد واحد خرم اباد  ...ریس اداره حقوقی اداره کل مسکن و شهرسازس لرستان.....مشاور حقوقی شهرداری اصفهان ....مشاورحقوقی انرزی اتمی اصفهان....مشاور حقوقی بنیاد مسکن  لرستان .....ولیل بایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکزعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حقوق و علوم سیاسی

محل خدمت : واحدتهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376_4_28

مسعود بیات
مسعود بیات

محل خدمت :
    واحدتهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^